#OstanimoOdgovorni

Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima

17.11.2020.
Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17), članka 47. Statuta grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilja« br: 03/09, 01/13, 02/18) i članka 9. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja, Gradonačelnik Grada Trilja, dana 16. studenog 2020. godine, donosi Odluku o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja.

Korisnik potpore koji ostvari pravo na neku drugu potporu ili stipendiju dužan je u što kraćem roku o tome obavijestiti grad Trilj, kao i u ostalim slučajevima koji su navedeni u članku 11. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja.

Svaki kandidat ima pravo dobiti na uvid dokumentaciju u svezi provedbe Natječaja i dodjele novčanih potpora te podnijeti pismeni prigovor na ovu Odluku u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke na oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada Trilja. Pismeni prigovor se podnosi na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s naznakom „Za studenske potpore - Ne otvarati!“.

Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.